Infrastruktura drogowa w Polsce

Ocena: 0
3166

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dało nam szansę skorzystania z pomocy strukturalnej i dokonania szybkiej modernizacji systemu transportowego. Mamy możliwość wykorzystania środków unijnych do stworzenia nowoczesnego systemu autostrad i dróg szybkiego ruchu, a także budowy sieci szybkiej kolei. Przed Polską lata szybkiego rozwoju, natężonych prac i inwestycji.

Według stanu na dzień 15 listopada 2010 r. w budowie i przebudowie jest 1400 km dróg krajowych. Trwają prace przy budowie nowych tras, w tym 735 km autostrad, 510 km dróg ekspresowych i 87 km obwodnic. W ramach „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012” obecnie realizowana jest także przebudowa 68 km istniejącej sieci.

Na poniższej mapie przedstawiono stan realizacji sieci dróg ekspresowych i autostrad po prawie trzech latach od rozpoczęcia Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012 (stan na 15 listopada 2010 r.). Mapa stanowi punkt startu niniejszego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, prezentując stopień zaawansowania podstawowej sieci dróg szybkiego ruchu.
 


Biorąc pod uwagę obecny stan infrastruktury drogowej oraz potrzeby rozwojowe opracowano Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015. Dokument określa cele i priorytety inwestycyjne realizowane w całym okresie programowania.

Okres realizacji Programu zaplanowano na 5 lat, natomiast okres programowania rzeczowego i finansowego obejmuje okres 3 lat (2011–2013). Z tego powodu Program zawiera szczegółową listę zadań inwestycyjnych, których realizacja zostanie rozpoczęta do 2013 r.oku oraz określa wielkość środków przeznaczonych w Krajowym Funduszu Drogowym oraz budżecie państwa na ten cel.

W dniu 19 października 2010 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie niektórych działań związanych z realizacją programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012”. Zgodnie z przywołaną wyżej uchwałą, łączna wartość wydatków w latach 2010–2015 w ramach zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie się do 2013 r., oszacowana na dzień 13 października 2010 r. wynosi 78 mld zł. Powyższa wartość może ulec zmianie na skutek kolejnych rozstrzygnięć przetargów.Stworzenie europejskiego systemu transportowego jest warunkiem pełnego czerpania przez obywateli i przedsiębiorców z korzyści wynikających z ustanowienia przestrzeni gospodarczej bez granic wewnętrznych. Integracja systemów transportowych państw członkowskich realizowana jest przez rozwój transeuropejskich sieci TEN-T utworzonych z najważniejszych ciągów komunikacyjnych krajowych sieci transportowych. Drogowa Transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T obejmuje w Polsce 4816 km dróg.

Są to główne szlaki drogowe w kraju, na których występuje największe obciążenie ruchem tranzytowym. Dlatego też w latach 2011–2015 planuje się kontynuowanie i zakończenie realizacji najważniejszych inwestycji drogowych w następujących ciągach:
 
 • Korytarz I: Budzisko–Warszawa: przygotowanie do realizacji priorytetowego ciągu ekspresowego S61 (zgodnie z nowym przebiegiem trasy Via Baltica określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r.).
 • Korytarz II: Świecko–Kukuryki: zakończenie realizacji ciągu autostrady A2 na odcinku Świecko– Mińsk Mazowiecki, rozpoczęcie w miarę możliwości budowy odcinka Mińsk Mazowiecki–wschodnia granica państwa.
 • Korytarz III: Olszyna/Zgorzelec– Korczowa: zakończenie realizacji całego ciągu autostrady A4 na terytorium Polski.
 • Korytarz VI: Gdynia/Gdańsk–Cieszyn/ Gorzyczki/Zwardoń: zakończenie realizacji całego ciągu autostrady A1 na terytorium Polski.

Planowane pozostałe cele w zakresie rozwoju dróg krajowych w perspektywie do roku 2013:
 • Stworzenie sieci autostrad o łącznej długości ok. 810,4 km (łącznie z odcinkami budowanymi w systemie koncesyjnym/Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) – 168,3 km),
 • Stworzenie sieci dróg ekspresowych o łącznej długości 691,2 km,
 • Budowa 26 obwodnic drogowych miejscowości dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego z zachowaniem dbałości o ochronę obwodnic przed nową zabudową. Łączna długość obwodnic 203 km,
 • Przebudowa odcinków dróg krajowych pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu w ramach programu „Drogi Zaufania”,
 • Poprawa stanu nawierzchni na drogach krajowych tak, aby w roku 2012 66% sieci dróg krajowych było w stanie dobrym, a 34% w stanie niezadawalającym i złym.

Priorytety inwestycyjne do roku 2015

W obszarze inwestycji drogowych zadaniami priorytetowymi są połączenia pomiędzy najważniejszymi ośrodkami gospodarczymi kraju, generującymi największy popyt transportowy.

Autostrady:
 • Autostrada A1 – zakończenie budowy na całym przebiegu,
 • Autostrada A2 – zakończenie budowy na odcinku Świecko–Mińsk Mazowiecki, rozpoczęcie w miarę możliwości budowy odcinka Mińsk Mazowiecki–wschodnia granica państwa,
 • Autostrada A4/A18 – zakończenie budowy na całym przebiegu,
 • Autostrada A8 – zakończenie budowy na całym przebiegu.

Drogi ekspresowe:
 • Droga ekspresowa S1,
 • Droga ekspresowa S2,
 • Droga ekspresowa S3,
 • Droga ekspresowa S5,
 • Droga ekspresowa S7,
 • Droga ekspresowa S8,
 • Droga ekspresowa S17,
 • Droga ekspresowa S19,
 • Droga ekspresowa S69.

Inwestycje ujęte w Programie realizowane będą z uwzględnieniem nadrzędnego celu jakim jest poprawa warunków życia człowieka oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, w tym zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych i szlaków migracyjnych zwierząt, a także zachowanie siedlisk roślin i zwierząt gatunków chronionych na podstawie aktów prawa międzynarodowego, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, m.in. Konwencji Berneńskiej i Konwencji Bońskiej.


Możliwy efekt realizacji Programu na koniec 2013 roku


 •  Ilość kilometrów autostrad oddana do ruchu 810,4 km (w tym w systemie koncesyjnym/PPP 168,3 km).
 • Ilość kilometrów dróg ekspresowych oddana do ruchu 691,2 km.
 • Ilość obwodnic oddanych do ruchu (ilość kilometrów oddanych obwodnic 26 szt.) 203 km.
 • Ilość kilometrów dróg krajowych wzmocnionych i przebudowanych 244,1 km.
 • Ilość dróg w stanie dobrym – 66% oraz w stanie niezadowalającym i złym – 34%.
 • Ilość ofi ar na drogach krajowych – zmniejszenie w stosunku do roku 2009 o 25%.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 października 2010 r., łączna wartość wydatków w latach 2010–2015 w ramach zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie się do 2013 roku, oszacowana na dzień 13 października 2010 r. wynosi 78 mld zł. Łączna wartość wydatków programu w latach 2011– –2013 wynosi 67.673.149,70 tys. zł, przy czym około 54% tej kwoty to środki krajowe (w tym budżet państwa), zaś blisko 46% to środki europejskie.


Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Infrastruktury i GDDKiA

Źródło: Budownictwo Monolityczne 1/2011
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy