Cement i beton - niskoemisyjne materiały budowlane

Ocena: 0
6168

Cement, do którego wyprodukowania potrzebna jest energia, a jego produkcja generuje emisję CO2, przetworzony do postaci betonu, staje się materiałem energooszczędnym, wiążącym CO2 i oczyszczającym powietrze z NOx. Z kolei przy produkcji cementu coraz większa ilość energii pochodząca z konwencjonalnych źródeł np. węgla, zastępowana jest energią z paliw alternatywnych, do których produkcji wykorzystuje się ponad 10% powstających w Polsce odpadów komunalnych. Tak więc cement i beton mają kolosalne znaczenie ekologiczne. Odgrywają istotną rolę w procesach związanych ze zrównoważonym rozwojem i Gospodarce w Obiegu Zamkniętym.

W 2018 roku produkcja cementu wzrosła o 12% i osiągnęła poziom 18,9 mln ton. Prognozy na 2019 rok, obarczone wieloma ryzykami i znakami zapytania, mówią o minimalnym wzroście produkcji oraz sprzedaży do poziomu ok. 19 mln ton.

W latach 1988 - 2017, dzięki przeprowadzeniu inwestycji wartości ponad 10 mld złotych, w skali całej branży cementowej w Polsce zredukowaliśmy emisję CO2 o 30%. Przemysł cementowy pracuje nad rozwiązaniami, które mają obniżyć emisyjność albo zagospodarować powstające CO2.

W 2019 roku w Polsce zostanie oddanych do użytku ok. 182 km autostrad i dróg ekspresowych o nawierzchni betonowej. Tak więc na koniec 2019 roku (według GDDKiA) będziemy mieli w Polsce około 750 km autostrad i dróg ekspresowych z nawierzchnią betonową.

Cement

Polska jest obecnie trzecim w Europie producentem cementu (1 - Niemcy, 2 - Włochy, 3 - Polska). Z danych GUS wynika, że w 2018 roku produkcja cementu w Polsce osiągnęła poziom 18,940 mln ton czyli była większa niż w rekordowym 2011 roku, kiedy w związku z nawałem inwestycji przed EURO 2012 sprzedaż cementu w Polsce wyniosła 18,7 mln ton. Daje to zużycie w wysokości ok. 500 kg na 1 mieszkańca. Wynik taki był możliwy do osiągnięcia dzięki bardzo dobrej koniunkturze makroekonomicznej i dynamicznemu wzrostowi produkcji budowlano - montażowej. Dobrze rozwijało się budownictwo mieszkaniowe, przemysłowo-biurowe i infrastrukturalne. Według prognoz IPAG (Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych) w 2019 roku sprzedaż cementu na rynku polskim przekroczy 19 mln ton. Duże znaczenie dla realizacji tej prognozy będzie miało rzeczywiste tempo realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, nie tylko drogowych, ale także kolejowych. W 2020 roku IPAG prognozuje sprzedaż cementu na poziomie 19,4 mln ton (+2,1%). Mniejsze przyrosty sprzedaży cementu w latach 2019 - 2020 wiążą się z niższym tempem wzrostu gospodarczego oraz niepewną sytuacją w sektorze budowlanym. Zdaniem analityków IPAG prognoza roku 2020 obarczona jest dużą niepewnością, z uwagi na wiele ryzyk dla przyjętego scenariusza makroekonomicznego. Oprócz oczywistej niepewności, związanej chociażby z koniunkturą zewnętrzną czy rozwojem sytuacji na rynku pracy (szczególnie w budownictwie), wskazać należy na ryzyko polityczne związane z wyborami zaplanowanymi na 2019 rok. Doświadczenie pokazuje bowiem, że każde wybory wiążą się z większymi lub mniejszymi zmianami planów dotyczących rozwoju infrastruktury, które to zmiany spowalniają i wydłużają realizację wielu projektów inwestycyjnych, szczególnie tych, będących w fazie przygotowawczej.

Cement wytwarzany jest w 14 zakładach należących do 9 producentów (kolejność alfabetyczna): Cementownia Kraków - Nowa Huta, Cementownia Odra SA, Cementownia Warta SA, Cement Ożarów SA, CEMEX Polska, Dyckerhoff Polska, Górażdże Cement SA, Górka Cement i Lafarge Cement SA. Branża cementowa w Polsce, dzięki dwóm dekadom i inwestycjom przekraczającym 10 mld złotych, jest najnowocześniejszą w Europie. Zakłady cementowe zlokalizowane są na terenie 8 województw: kujawsko- -pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Bezpośrednio zatrudniają ok. 4 tys. osób, a pośrednio generują ok. 25 tys. miejsc pracy. Cementownie położone są w małych gminach, dla których są ważnym pracodawcą i znaczącym, często największym, podatnikiem. Cement produkowany jest z krajowych, lokalnych surowców. Zagrożeniem dla cementowni i ich funkcjonowania może być lawinowo rosnący import cementu ze Wschodu, spoza granic UE. Cementownie pracujące w Polsce, czyli na terenie UE, obarczone limitami i kosztami emisji CO2, nie są w stanie konkurować cenowo z cementem przywożonym z krajów sąsiednich, nie należących do UE - Białorusi czy Ukrainy.

Cement i środowisko

Przemysł cementowy w Polsce zrobił i robi wiele, by ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko i ograniczyć emisję CO2. Przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Cementu mówili o tym podczas sesji szczytu klimatycznego ONZ - COP24, który w grudniu 2018 r. odbył się w Katowicach. Dzięki konsekwentnie realizowanym inwestycjom branża cementowa w Polsce obniżyła zużycie energii cieplnej o 40% (w latach 1988 - 2016). W tym samym okresie o połowę obniżyło się również zużycie energii elektrycznej, a zakłady cementowe praktycznie przestały być emitentem pyłu.

W latach 1988 - 2017, dzięki przeprowadzeniu inwestycji wartości ponad 10 mld złotych, w skali całej branży cementowej w Polsce zredukowaliśmy emisję CO2 o 30%. Jedną z dróg redukcji emisji CO2 jest np. wykorzystywanie w branży cementowej odpadów komunalnych, zarówno w postaci paliw alternatywnych jako źródła energii. Zakłady cementowe w Polsce mogą zagospodarować nawet do 1,5 mln ton odpadów komunalnych (10% odpadów komunalnych powstających każdego roku w Polsce) w postaci paliwa RDF. Równocześnie zastępowanie w procesie produkcyjnym surowców naturalnych odpadowymi z innych branż stanowi istotny wkład przemysłu cementowego w Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym. W GOZ jedną z rozważanych metod odzysku energii z odpadów jest co-processing w przemyśle cementowym. Co-processing paliw alternatywnych w cementowniach to unikalny proces, w którym z paliwa alternatywnego uzyskuje się ciepło do obróbki termicznej surowców w piecu, a część nieorganiczna w postaci popiołu stanowi składnik zestawu surowcowego. Przemysł cementowy ogranicza emisję CO2 także poprzez produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby. Wykorzystuje do tego generatory, które z ciepła odpadowego wytwarzają energię elektryczną. Zakłady cementowe produkujące 5-6 tys. ton klinkieru na dobę mogą wyprodukować w ten sposób 14-16 megawatów energii, co pozwala zredukować zapotrzebowanie energetyczne cementowni o 25%. Właściciele cementowni nie wykluczają także wykorzystania swoich terenów pokopalnianych, do produkcji tzw. "zielonej energii".

Patrząc na branżę cementową i jej wkład w ograniczanie emisji CO2, trzeba wziąć pod uwagę całą drogę życia, którą można zawrzeć w haśle 5C: Clinkier, Cement, Concrete, Construction, Carbonation.

Uprawnienia do emisji CO2

Przemysł cementowy musi kupować uprawnienia do emisji CO2 i ilość ta będzie systematycznie wzrastała. Przydziały darmowych uprawnień do emisji CO2 nie pokrywają w pełni zapotrzebowania branży. W 2017 roku branża cementowa w Polsce wyprodukowała 17,23 mln ton cementu (12,93 mln ton klinkieru), co wiązało się z emisją 10,27 mln ton CO2. Trzeba przypomnieć, że wyprodukowanie 1 tony cementu pociąga za sobą emisję produktową na poziomie 793 kg CO2. Zdecydowana większość emisji CO2 z cementowni - 63% - to tzw. emisja procesowa. Węglan wapnia podczas produkcji klinkieru jest rozkładany na tlenek wapnia i dwutlenek węgla. Tej emisji nie da się wyeliminować. Przemysł cementowy w Polsce otrzymuje rocznie 8,6 mln ton darmowych uprawnień do emisji CO2. W 2018 r., do wyprodukowania 18,94 mln ton cementu potrzeba było 11,3 mln ton emisji CO2 (szacunek SPC). Niedobór uprawnień do emisji CO2 wynoszący 2,7 mln ton, musiał być zakupiony na aukcjach. Obecnie cena uprawnień do emisji CO2 sięga nawet 25 euro za tonę CO2, a rok temu nie przekraczała 10 euro. Przyznanie darmowych uprawnień do emisji i utrzymanie ochrony przed "Carbon leakage", mechanizm ochronny przed ucieczką emisji, czyli zamykaniem zakładów cementowych na terenie UE, to bardzo ważne narzędzie i koniecznie musi zostać utrzymane do 2030 roku. Obserwowane w ostatnim roku bardzo duże zmiany ceny energii elektrycznej, która ma istotny udział w kosztach produkcji cementu (ok. 25-30%), powodują, że poważnym zagrożeniem dla całego sektora cementowego jest nieobecność cementu na liście branż energochłonnych uprawnionych do uzyskiwania rekompensat wzrostu kosztów pośrednich produkcji energii elektrycznej. Europejska branża cementowa a z nią również producenci cementu działający w Polsce apelują do Komisji Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego oraz do polskiej administracji rządowej o pilną nowelizację listy sektorów energochłonnych uprawionych do otrzymywania takich rekompensat, która została ustanowiona w roku 2012. Brak uprawnień do korzystania z rekompensat z tytułu wzrostu kosztów pośrednich znacząco pogarsza konkurencyjność produkcji cementu w Polsce. Przemysł cementowy pracuje nad rozwiązaniami, które mają obniżyć emisyjność albo zagospodarować powstające CO2. Branża pracuje także nad technologiami, które mają doprowadzić do emisji czystego CO2, bez zanieczyszczenia inną emisją gazową. Przemysł cementowy w Polsce ponosi coraz wyższe koszty środowiskowe związane nie tylko z realizacją polityki klimatycznej, ale również wynikające z innych obciążeń. Przykładem może być ostatnia nowelizacja prawa dotyczącego odpadów, związana z pożarami składowisk odpadów. Skutkuje to nałożeniem na sektory przemysłowe w Polsce dodatkowych wymagań związanych z zabezpieczeniem magazynów odpadów przetwarzanych lub wytwarzanych w instalacjach przemysłowych. Te nowe wymagania generują wysokie, dodatkowe i często nieuzasadnione koszty dla zakładów cementowych.

Beton i środowisko

Proporcjonalnie do sprzedaży cementu w Polsce rośnie produkcja betonu towarowego. W 2018 r. wyprodukowano go 25,3 mln m3 (+6,8%). Prognoza na 2019 rok przewiduje 26,2 mln m3 (+3,5%), a na 2020 rok - 26,7 mln m3 (+2%) betonu towarowego (dane SPBT - Stowarzyszenie Producentów betonu Towarowego w Polsce). Beton jest podstawowym materiałem budowlanym naszej cywilizacji. Rocznie zużywa się na świecie ok. 14 mld m3 betonu i jest to drugi po wodzie najczęściej używany materiał. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że jest to materiał, który intensywnie się rozwija. Nie doceniamy także w pełni jego znaczenia dla ekologii. Beton towarzyszący nam na co dzień odgrywa istotną rolę w procesach związanych ze zrównoważonym rozwojem i gospodarce o obiegu zamkniętym GOZ Circular Economy. Beton jest przede wszystkim materiałem konstrukcyjnym, z którego buduje się słupy, stropy czy ściany. Ale beton ma również ogromny potencjał architektoniczny. To materiał, z którego można drukować w 3D np. domy, mosty czy kładki. Dlaczego beton? Istotną sprawą jest jego dostępność. To materiał produkowany lokalnie. Połączenie tej dostępności z trwałością, recyclingiem (w 100% można go przetworzyć i ponownie wykorzystać), wysoką efektywnością energetyczną, masą termiczną czy ognioodpornością. To bardzo ważne cechy tego materiału. Dzięki wysokiej masie termicznej beton działa jak magazyn energii, absorbując ciepło, magazynując i uwalniając w odpowiednim tempie. W efekcie przy betonowych ścianach domu o 50% zmniejsza nam się ilość energii potrzebnej do klimatyzowania pomieszczenia i o 15% zmniejsza się zapotrzebowanie na energię konieczną do jego ogrzewania. Jedną z właściwości betonu jest proces karbonatyzacji. Polega on na wtórnej karbonatyzacji powierzchni betonu przy obecności wody i CO2. Szacuje się, że w wyniku karbonatyzacji poprzez powierzchnię betonu, która ma styczność z powietrzem atmosferycznym podczas całego cyklu życia konstrukcji (50-70 lat), beton może wchłonąć minimum 10-15% ilości CO2, która została wyemitowana podczas produkcji cementu użytego do jego wytworzenia. Okazuje się, że konsekwencją poprawy właściwości energetycznych budynków jest zmniejszanie emisji CO2 o około 440 kg CO2 z każdego metra kwadratowego powierzchni. Według badań brytyjskich, konstrukcja domu mieszkalnego, betonowo-murowanego o średniej masie, wykorzystująca w pełni swoją masę termiczną, poprzez oszczędności emisji, rekompensuje powiązaną z jego wybudowaniem (materiały, budowa) emisję CO2 w porównaniu z równoważnym drewnianym domem szkieletowym. Beton może oczyszczać powietrze! Powinniśmy pamiętać, że problematyka ochrony klimatu to nie tylko kwestie związane z emisją CO2. Coraz lepiej zdajemy sobie sprawę z tego jakim zagrożeniem w polskich aglomeracjach miejskich jest smog. Okazuje się, że beton jest materiałem, który może w znacznej części ograniczyć zagrożenie wynikające z obecności w środowiskach wielkomiejskich (spaliny samochodowe) bardzo niebezpiecznych dla naszego zdrowia związków azotu (tzw. NOx). Wprowadzenie niewielkich ilości dwutlenku tytanu (TiO2) do wierzchniej warstwy betonowych elementów (kostka brukowa, nawierzchnia drogowa, ekrany akustyczne, ściany tuneli, nawierzchnie przystanków tramwajowych, kolejowych, itp.) pozwala skutecznie wiązać dużą część tych związków a następnie bezpiecznie usuwać je w kontakcie z wodą deszczową, prowadząc równocześnie do samoczyszczenia się tych powierzchni. Badania PAN i Politechniki Warszawskiej przeprowadzone w Warszawie wskazują, że nawierzchnia betonowa z dodatkiem fotokatalizatora może spowodować 30% redukcję stężenia NOx. Beton zastosowany w budynkach zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Prefabrykacja betonowa

Z betonu buduje się szybciej i lepiej. Szansą dla polskiego rynku mieszkaniowego jest prefabrykacja betonowa. Elementy prefabrykowane mają zagwarantowaną jakość i powtarzalność, a do ich montażu na placu budowy wystarczy kilka osób, co jest bardzo istotne w obliczu niedoboru pracowników w budownictwie. Z badań przeprowadzonych przez firmę Datatribe na zlecenie SPC wynika, że prefabrykacja betonowa jest postrzegana przede wszystkim jako szybkie rozwiązanie (ponad 53%) oraz możliwa pomoc w rozwiązaniu problemów mieszkaniowych w Polsce (ponad 43%). 61% respondentów byłoby skłonnych wybrać mieszkanie w technologii prefabrykowanej, a 58% badanych byłoby skłonnych wybrać dom jednorodzinny z katalogowego projektu w technologii prefabrykowanej.

Ponad 43% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że prefabrykacja betonowa może pomóc rozwiązać problemy mieszkaniowe w Polsce. Badanie przeprowadzono w lutym 2019 r. na 500-osobowej próbie dorosłych Polaków, którzy w ostatnim czasie nabyli, lub są zainteresowani nabyciem w najbliższym czasie mieszkania.

Drogi betonowe

W 2019 roku w Polsce zostanie oddanych do użytku ok. 182 km dróg ekspresowych o nawierzchni betonowej. Tak więc na koniec 2019 roku (według GDDKiA) będziemy mieli w Polsce blisko 750 km autostrad i dróg ekspresowych z nawierzchnią betonową. Jedną z dróg oddawanych do użytku będzie 86 km betonowej drogi ekspresowej S17 Warszawa - Lublin. 6 odcinków tej drogi będzie oddawanych stopniowo - od początku czerwca do końca roku. W ostatnich dniach została oddana do użytku 13-kilometrowa, betonowa obwodnica Suwałk, w ciągu drogi ekspresowej S61. W technologii betonowej jest budowana obwodnica Bydgoszczy (S5). Do udostępnienia użytkownikom w tym roku planowane są: - 3 odcinki autostrady A1 o łącznej długości 36,6 km: w. Blachownia - w. Zawodzie (odc. G) ok. 4,7 km, w. Zawodzie - w. Woźniki (odc. H) ok. 16,7 km i A1 w. Woźniki - w. Pyrzowice (odcinek I) ok. 15,2 km - 2 odcinki drogi ekspresowej S8 o łącznej długości 21,5 km: Radziejowice - Przeszkoda ok. 9,9 km i Przeszkoda - Paszków ok. 11,6 km Betonowe inwestycje prowadzone są także na drogach lokalnych - samorządowych: wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W 2018 roku betonowe drogi lokalne powstawały m.in. w Świdniku, w okolicach Tarnowa, na terenie województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, w województwie dolnośląskim i lubuskim. Według szacunków SPC rocznie powstaje od 120 do 150 km takich dróg, a mamy ich już w Polsce ponad 1000 km. W marcu br. rozpoczęło się układanie betonu na obwodnicy Malni i Choruli (opolskie) w ciągu drogi wojewódzkiej 423. Droga betonowa z eksponowanym kruszywem będzie miała 6,1 km długości i 7 metrów szerokości. Zostanie udostępniona do ruchu w 3 kwartale br. W styczniu 2019 r. IPAG przygotował dla SPC "Analizę porównawczą kosztów materiałów używanych do budowy dróg w technologiach betonowej i asfaltowej" (wykres cen materiałów - s. 8). Z analizy porównawczej przeprowadzonej w oparciu o dane pochodzące z Systemu Sekocenbud wynika, że w okresie od końca 2016 roku do końca 2018 roku (a więc od zakończenia ostatniego okresu dekoniunktury w budownictwie do najnowszych dostępnych danych) ceny asfaltu wzrosły w większym stopniu, niż ceny pozostałych analizowanych materiałów używanych do budowy dróg. Wzrost tych cen, w zależności od rodzaju asfaltu, wahał się w przedziale 29-40 procent. Najmniejszym wzrostem w badanym okresie odznaczały się ceny dwóch gatunków cementu (2 i 5 procent) oraz mieszanki kruszyw związanych cementem (3 procent). Umiarkowany wzrost cen odnotowano w przypadku materiałów, z których buduje się nawierzchnie betonowe i asfaltowe. SPC zaprasza na seminarium poświęcone betonowym nawierzchniom drogowym pt. "Drogi betonowe - trwałe i niezawodne rozwiązania", które odbędzie się 15 maja 2019 roku podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada - Polska: Centrum Kongresowe Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, w godz. 11.00 - 15.00. Podczas seminarium zaprezentujemy, poparte naukowymi badaniami i praktycznymi doświadczeniami, zalety nawierzchni betonowych zarówno w zakresie budowy dróg krajowych, jak i samorządowych.

Cel: zero wypadków w przemyśle cementowym

Przemysł cementowy w Polsce zatrudnia bezpośrednio ok 4000 pracowników, w tym ponad 3300 bezpośrednio przy produkcji w zakładach cementowych. Ponadto w naszych zakładach może pracować rocznie do 8000 pracowników podwykonawców. Ilość tych pracowników jest uzależniona od aktualnych działań remontowych lub inwestycyjnych. Naszym głównym celem jako przemysłu, jest osiągnięcie celu - ZERO wypadków w naszym przemyśle. Cel ten obejmuje zarówno nasze zakłady, czyli pracowników i podwykonawców jak i firmy współpracujące np. w zakresie transportu cementu. Przez ostatnie lata nasze zakłady zostały gruntownie zmodernizowane. W trakcie prac modernizacyjnych oraz inwestycyjnych ogromną wagę przykłada się do wprowadzania najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa. Jednak poza rozwiązaniami technicznymi, bardzo istotnym aspektem jest podnoszenie świadomości oraz kultury pracy wśród naszych pracowników, podwykonawców i współpracowników. Takie działania podejmowane są na skalę krajową, ale również w ramach współpracy z partnerami oraz w społecznościach lokalnych. Kwestie bezpieczeństwa są przedstawiane w trakcie dni otwartych w zakładach oraz w trakcie "dni bezpieczeństwa". Nasi członkowie mają świadomość, że promocja odpowiednich zachowań wśród społeczności lokalnej (w tym dzieci) ułatwi współpracę z nowymi pracownikami w przyszłości. Nasi członkowie stale współpracują z Inspekcją Pracy w ramach wdrażania praktyk podwyższających bezpieczeństwo zarówno w zakładach jak i poza nimi. W roku 2018 dwa z nich zdobyły nagrody w ogólnopolskich konkursach dotyczących bezpieczeństwa w przemyśle: - Firma CEMEX została wyróżniona Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy za zaangażowanie w poprawę warunków bezpieczeństwa i ochrony człowieka. - Firma Dyckerhoff została laureatem w XXV edycji konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej". Jednakże, pomimo naszych działań, wypadki ciągle występują. Ich liczba waha się w ilości 10 do 20 rocznie we wszystkich zakładach cementowych. Jest ona uzależniona, w dużym stopniu od prac inwestycyjnych i remontowych, w trakcie których warunki funkcjonowania zakładu są odmienne od standardowych. Naszym wyzwaniem są szczególnie podwykonawcy. Są to firmy współpracujące jednocześnie z wieloma zakładami cementowymi. Stowarzyszenie Producentów Cementu aktywnie współpracuje instytucjami zewnętrznymi oraz innymi stowarzyszeniami branżowymi, w ramach wymiany doświadczeń oraz popularyzacji najwyższych standardów bezpieczeństwa w przemyśle. SPC współpracuje stale m.in. z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. W ramach wspólnych działań uczestniczymy aktywnie w konferencjach organizowanych dla przemysłu, inspekcji pracy oraz ekspertów w zakresie bezpieczeństwa.

Pewny cement

W grudniu 2018 r. znak "Pewny Cement" oraz certyfikat zaświadczający najwyższą jakość produkowanego cementu otrzymał ósmy uczestnik programu "Pewny Cement" - firma Dyckerhoff Polska. Kampania "Pewny Cement" została zainicjowana przez Stowarzyszenie Producentów Cementu w 2010 roku. Ma zwrócić uwagę użytkowników cementu na obecność na rynku cementu niespełniającego norm jakościowych, który wprowadzany jest do handlu przez nierzetelne firmy. Zastosowanie takiego produktu stwarza potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa budowlanego. Wykorzystanie niesprawdzonego cementu może prowadzić m.in. do łuszczenia się i przebarwiania powierzchni betonowych, spękania powierzchni a także wpływać na mniejszą trwałość konstrukcji budowlanych. Znak jakości "Pewny Cement" przyznawany jest przez Kapitułę za spełnienie najwyższych norm i specy?kacji technicznych dotyczących parametrów cementu na wszystkich etapach: produkcji, konfekcjonowania i dystrybucji. Worki zawierające "Pewny Cement" wyróżnione są charakterystycznym, czytelnym logo - pomarańczową strzałką. Znakiem "Pewny Cement" legitymują się obecnie następujący producenci cementu (kolejność alfabetyczna): Cementownia Kraków - Nowa Huta, Cementownia Odra, Cementownia Warta, Cemex Polska, Dyckerhoff Polska, Grupa Ożarów, Górażdże Cement i Lafarge Cement.

Uczestnicy spotkania prasowego w dniu 16 kwietnia 2019 r.:

  • Ernest Jelito - przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu (prezes zarządu i dyrektor generalny GÓRAŻDŻE CEMENT SA)
  • Xavier Guesnu - członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu (prezes zarządu i dyrektor generalny LAFARGE CEMENT SA)
  • Krzysztof Kieres - członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu (prezes zarządu DYCKERHOFF POLSKA Sp. z o.o.)
  • Janusz Miłuch - członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu (prezes zarządu i dyrektor generalny CEMENT OŻARÓW SA)
  • Włodzimierz Chołuj - członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu (członek zarządu CEMEX Polska Sp. z o.o.)
  • Koen Coppenholle - Chief Executive CEMBUREAU
  • prof. Jan Deja - dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu
  • dr Bohdan Wyżnikiewicz - Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych

Źródło i zdjęcie: SPC

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy