Pewne i bezpieczne realizacje z Peri

Ocena: 0
2588

Peri jest największym na świecie producentem technologii deskowań i rusztowań. Ponad czterdziestoletnia praca specjalistów, ich przełomowe wynalazki i innowacje przyczyniają się do usprawniania i racjonalizacji procesów budowlanych. Firma nie tylko przeznacza znaczne środki na rozwiązania innowacyjne ale również stale doskonali i rozwija sprawdzone systemy. Dotyczy to wszystkich rodzajów budownictwa, a w szczególności budownictwa inżynieryjnego.

Obecnie realizowane i planowane inwestycje infrastrukturalne w Polsce sprawiają, iż budownictwo inżynieryjne stało się najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziedziną całego sektora. Ilość i stopień skomplikowania obiektów mostowych wykonywanych równolegle na licznych inwestycjach stawiają ambitne wyzwania przed Wykonawcami i ich dostawcami. Firmy, których strategie oparte są na odpowiednim przygotowaniu do podejmowanych zadań i systematycznym rozwoju odniosą sukces. Z drugiej strony przedsiębiorstwa, które pozyskują kontrakty po zaniżonych cenach i składają nierealne obietnice utracą na trwałe wiarygodność u klientów.

Peri Polska ma szczególne doświadczenie w budownictwie inżynieryjnym zdobywane przez wiele lat przy kluczowych inwestycjach w Polsce oraz biorąc udział w projektach międzynarodowych. Dzięki temu gwarantuje swoim partnerom pewną, bezpieczną i terminową realizację powierzonych zadań. Dowodem tego są setki mostów i innych obiektów inżynierskich zrealizowanych z zastosowaniem systemów Peri. Do najbardziej prestiżowych realizacji wśród projektantów i inżynierów budownictwa zalicza się budowy pylonów mostów podwieszanych. Najważniejsze realizacje tych obiektów, tzn. pylon Mostu Świętokrzyskiego w Warszawie oraz pylon Mostu im. Jana Pawła II w Gdańsku zostały wykonane z zastosowaniem technologii samoczynnego wspinania Peri ACS. Trzeba tutaj podkreślić, iż spośród dostawców deskowań jedynie Peri stosuje tę technologię w Polsce. Obecnie z użyciem tej metody realizowany jest pylon mostu przez rzekę Odrę w ciągu autostradowej obwodnicy Wrocławia. Obiekt ten, o wysokości 122 m, znajdzie się w pierwszej dziesiątce najwyższych mostów świata w swojej kategorii. Z uwagi na zmienną geometrię konstrukcji pylonu w każdym etapie betonowania, wysokie wymagania jakościowe oraz napięty harmonogram robót konstrukcja realizowana jest w cyklu 4-dniowym z użyciem indywidualnego systemu ACS oraz deskowań ściennych Vario. Zastosowanie systemów ACS pozwoliło na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa, efektywniejsze wykonywanie prac oraz wielokrotnie przyczyniło się do skrócenia czasu budowy, co w konsekwencji zapewnia osiągniecie zamierzonych celów.

Wznoszenie obiektów mostowych wymaga stosowania technologii pozwalających na realizowanie ustrojów nośnych minimalnym nakładem środków w krótkim czasie. Podstawowymi kryteriami doboru wariantu realizacji są geometria obiektu, położenie geografi czne oraz harmonogram robót.

Najczęściej stosowaną metodą wykonania ustrojów nośnych jest zastosowanie do ich realizacji rusztowań podporowych. Wysoce wykwalifi kowana kadra Peri indywidualnie dla każdego projektu opracowuje optymalne rozwiązania stosując lekkie przestrzenne rusztowania lub wysokonośne rusztowania podporowe. Wynikiem tych analiz jest możliwie maksymalna redukcja czasu trwania budowy, robocizny i kosztów sprzętu pomocniczego. Sprawdzone i bezpieczne systemy podporowe wież ST-100, Multirop lub Peri UP Rosett charakteryzują się mniejszą ilością elementów składowych, wysoką nośnością i uniwersalnością zastosowania w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku rozwiązaniami. Obecnie coraz więcej wykonawców zauważa te zalety i przy wyborze dostawcy deskowań nie analizuje tylko ceny, ale głównie wartość dodaną jaką mogą dostarczyć konkretne rozwiązania i wysoce rozwinięta logistyka. Zdają sobie oni sprawę, iż deskowania i rusztowania stanowią tylko małą część całkowitej wartości realizowanego przedsięwzięcia, ale mają decydujący wpływ na przebieg budowy. Opierają swój wybór po prostu na pewnych i doświadczonych rozwiązaniach gwarantujących płynność całej realizacji. Dlatego Peri skupia się przede wszystkim na zapewnieniu klientom korzyści wynikających z pomysłu, niezawodności, niskich nakładów robocizny, perfekcyjnej logistyki i wysokiej jakości materiałów. Przykładem takich rozwiązań jest również system wysokonośnych rusztowań podporowych Peri HD 200, który umożliwia sprawny, łatwy i bezpieczny montaż oraz użytkowanie na budowie. Służy on przede wszystkim do przenoszenia znacznych obciążeń z dużych rozpiętości (np. podparcie belek prefabrykowanych) lub często stosowany jest jako przejazdy techniczne w obrębie przestrzennych rusztowań. Podpory wysokonośne sięgają długości 11 m i posiadają nośność rzędu 200 kN. Niewielki ciężar poszczególnych elementów systemu pozwala ma ręczny montaż i demontaż rusztowań, zaś w pełni dopracowane systemowe rozwiązania odciążające nie wpływają negatywnie na wysoką nośność jednostkową segmentów. Czynniki te świadczą o dużej przewadze rozwiązań Peri nad konkurencyjnymi rozwiązaniami innych dostawców. Z myślą o ciągłym rozwoju i usprawnianiu procesów budowlanych Peri opracowało system modułowy do budowy mostów, tuneli i budowli inżynierskich. Peri Variokit stanowi inżynieryjny zestaw konstrukcyjny ze standardowymi elementami do dzierżawy. Jest on skonstruowany pod kątem kombinacji obciążeń występujących powszechnie w budownictwie specjalistycznym. Za pomocą standardowych dzierżawionych elementów systemowych i wygodnych łączników można ekonomicznie budować konstrukcje podporowe dostosowując je do wymagań geometrycznych danego obiektu. Wieże wysokonośne Variokit przy wysokości do 40 m mają dopuszczalne obciążenie o wartości 600 kN na każdy stojak. Pozioma siatka konstrukcyjna wież wynosi 2×2 m, ale w przypadku koncentracji dużych obciążeń można ją rozbudować w dowolnym kierunku o dodatkowe stojaki w odległości osiowej 37,5 cm. Dzięki innowacjom inżynierów Peri system wieżowy Variokit posiada największą nośność ze wszystkich dostępnych rozwiązań wieżowych na rynku, a także charakteryzuje się wysoką ergonomią i niskim nakładem roboczym. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż wysoki standard jakościowy oraz efektywna technologia produkcji rusztowań podporowych Peri zgodna jest z wymaganiami bezpieczeństwa odpowiednich norm. Zgodnie z tymi przepisami wartość nośności obliczeniowej rusztowań podporowych musi być empirycznie potwierdzona w ramach prowadzonych badań i przyjęty model obliczeniowy musi dawać wyniki zgodne z wynikami uzyskiwanymi badawczo. Tymczasem niektórzy dostawcy deskowań i rusztowań nie stosują się do tych wymagań i ze względu na oszczędności czynione na etapie rozwoju, konstruowania i produkcji narażają użytkowników tych urządzeń na niebezpieczeństwo. Peri będąc w pełni profesjonalnym i odpowiedzialnym przedsiębiorstwem dzięki stosowanym metodom gwarantuje klientom bezpieczną realizację.

W przypadku, gdy metoda z wykorzystaniem rusztowań podporowych jest za droga, wymaga za dużo czasu lub nie daje się zastosować z uwagi na warunki terenowe ustroje nośne wykonywane są metodami specjalnymi. Tego typu rozwiązania opracowywane są przez Peri przy pomocy elementów systemowych i indywidualnych dostosowanych do wymagań wykonawczych na budowie. Aby stworzyć optymalne rozwiązanie deskowania konieczna jest współpraca wszystkich stron uczestniczących w procesie budowlanym. To gwarantuje możliwie najlepsze zastosowanie użytego materiału, ekonomiczną realizacjęi sprawny przebieg robót z określonymi w czasie cyklami roboczymi.

Ze względu na napięty harmonogram, warunki terenowe jak również budżety budów coraz powszechniej stosowana jest technologia nasuwu podłużnego. W ostatnich 15 latach można przyjąć, że w technologii tej powstawało średnio 1–2 obiekty rocznie. Obecnie realizowane jest kilka równolegle. Peri Polska swoje doświadczenie z technologią nasuwu podłużnego rozpoczęła już w pierwszej połowie lat 90., uczestnicząc z powodzeniem w realizacji obiektów w Świnnej Porębie. W kolejnych latach przyszły następne realizacje - płyta jezdna Mostu Siekierkowskiego w Warszawie, wiadukty WA-22, WA-30 i WA- 51 na autostradzie A-1, estakady E5, E6/E7 oraz most M6 w ciągu Przeprawy przez rzekę Wartę w Koninie. W chwili obecnej z użyciem tej metody realizowane są w ramach Autostradowej Obwodnicy Wrocławia estakady E1, E3, most M2 i wiadukt WA-17, obiekt WA-458 w ciągu autostrady A1 (5 stanowisk), estakada WE-1 w ciągu Obwodnicy Południowej Gdańska oraz wiadukt WA-102 w ciągu autostrady A1. Metoda nasuwania podłużnego charakteryzuje się dość wysokim współczynnikiem bezpieczeństwa dotrzymania założonych terminów prac, ponieważ większość prac niezależnie od warunków pogodowych odbywa się na zadaszonym stanowisku do betonowania. W zakresie samych deskowań elementy stosowane na stanowisku do betonowania wykonywane są w postaci krążyn wyposażonych w elementy regulacyjne. Do ich produkcji wykorzystywane są elementy pochodzące z systemu ściennego Vario GT24. Optymalnym rozwiązaniem do wykonania płyty pomostowej jest zastosowanie przejezdnego deskowania przetaczanego na wspornikach z rolkami lub w przypadku skomplikowanej geometrii zastosowanie aluminiowego deskowania Peri Skydeck. Ze swoim wieloletnim doświadczeniem technolodzy Peri są w stanie zaprojektować optymalne rozwiązanie dla każdej wytwórni segmentów ustroju nośnego.

Kolejną z metod realizacji ustrojów nośnych jest metoda nawisowa. Opiera się ona na technologii monolitycznej i polega na niezależnym betonowaniu segmentów po obu stronach wspornikowo realizowanego obiektu przy zachowaniu odrębnych kompletów deskowania dla każdej ze stron. Urządzenia formujące stanowią jednostkę jednocześnie wyposażoną w deskowania i konstrukcję nośną przenoszącą obciążenia wynikające z realizacji na wykonane poprzednio segmenty konstrukcji ustroju nośnego. Metoda ta znajduje głównie zastosowanie przy obiektach mostowych o znacznych rozpiętościach. Zespół projektowy Peri, w którym znaleźli się zarówno polscy jak i niemieccy inżynierowie opracował urządzenie formujące Peri BCC. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy tego typu realizacjach opracowano optymalne i ekonomiczne rozwiązanie wyposażone w pełni profesjonalny układ hydrauliczny, które wchodzi w skład parku dzierżawnego systemów Peri. Już w tym roku urządzania formujące Peri będą miały zastosowanie przy realizacjach obiektów mostowych w Polsce.

Przykładem udanego połączenia skomplikowanej technologii z minimalną ingerencją w otoczenie jest dźwigar przejezdny Peri, przeznaczony do wykonywania monolitycznych ustrojów mostowych metodą przejazdu górą. W przypadku tej metody przęsła można wykonywać niezależnie od wysokości nad terenem, a długość realizowanych przęseł dochodzi do 50 m. Deskowania i konstrukcja nośna w postaci przestrzennego dźwigara kratowego są zawsze ze sobą połączone i wspólnie przesuwane z etapu na etap. W zależności od geometrii obiektu dźwigar może być zlokalizowany nad lub pod ustrojem nośnym. Pomysł zastosowania urządzenia pojawił się podczas przygotowywania realizacji szesnastoprzęsłowej estakady drogowej w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach. Zalety technologiczne i ekologiczne urządzenia zostały potwierdzone kolejnymi realizacjami obiektów mostowych wzniesionych w różnych regionach Polski – wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S1 w miejscowości Ogrodzona k. Cieszyna, estakada w ciągu drogi ekspresowej S69 w miejscowości Milówka, wiadukt WA8 w ciągu autostrady A1 w miejscowości Ulkowy k. Pruszcza Gdańskiego. W chwili obecnej z użyciem dźwigara przejezdnego Peri realizowane są estakady ET-1 i ET-4 w ciągu drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka we Wrocławiu.

Peri Polska mając największe doświadczenie w realizacji złożonych i trudnych zadań inżynierskich jest niezawodnym partnerem Wykonawców. Posiadając w pełni dopracowane nowoczesne technologie oraz know-how z zakresu metod wznoszenia obiektów mostowych oferuje profesjonalne rozwiązania dla najbardziej skomplikowanych projektów.


Źródło: Budownictwo Monolityczne 2/2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy